SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – BAN KIỂM SOÁT

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Vũ Ngọc Huyên TS Phó Giám đốc Học viện,

Chủ tịch HĐTV Công ty

2 Trương Hà Thái TS Giám đốc Công ty,

Phó Chủ tịch HĐTV Công ty

3 Bùi Trần Anh Đào PGS.TS Giảng viên cao cấp,

Trưởng Khoa Thú y,

Ủy viên HĐTV Công ty

4 Võ Văn Nam Thạc sĩ Trưởng Ban Quản lý đầu tư Học viện, Ủy viên HĐTV Công ty
5 Lê Vũ Quân TS Giảng viên, Trưởng Ban Quản lý cơ sở vật chất,

Ủy viên HĐTV Công ty

6 Trần Hiệp PGS.TS Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ,

Ủy viên HĐTV Công ty

7 Lại Thị Lan Hương PGS.TS Giảng viên cao cấp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

Ủy viên HĐTV Công ty

8 Trần Quang Trung PGS.TS Giảng viên cao cấp, Trưởng Ban Tài chính kế toán Học viện,

Kiểm soát viên

9 Nguyễn Đình Thi Tiến sĩ Giảng viên chính, Phó Trưởng Ban Thanh Tra, Kiểm soát viên
10 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thạc sỹ Chuyên viên chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

Kiểm soát viên

DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Trương Hà Thái Tiến sĩ Giám đốc